เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทล อินเวสเม้นต์ (TRIF)

 
วันที่ 20 ธันวาคม 2564
 
เรื่อง แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน (Book Closing Date)
และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2565
 
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทล อินเวสเม้นต์ (TRIF)
 
ด้วยบริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัด (ผู้ชำระบัญชี) ในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทล อินเวสเม้นต์ (กองทุนรวมฯ) เห็นสมควรให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมดอกรัก โรงแรม เดอะ ระวีกัลยา แบงค็อก เวลล์เนส คูซีน รีสอร์ท เลขที่ 10, 16, 16/1, 164-172 ซอยเทเวศร์ 2 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 เพื่อพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี้
 
วาระที่ 1 พิจารณาเรื่องการชำระเบี้ยปรับ กรณีออกใบกำกับภาษีหลังเลิกกิจการ
 
วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 
พร้อมกันนี้ ผู้ชำระบัญชีขอแจ้งให้ทราบว่าในการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว ต้องมีผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด และต้องมีจำนวนหน่วยลงทุนที่มาประชุมดังกล่าว นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมฯ จึงจะเป็นองค์ประชุม
 
ผู้ชำระบัญชีจะจัดส่งจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป
ในการนี้ผู้ชำระบัญชีเห็นควรกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเป็นวันที่ 4 มกราคม 2565 เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าประชุมในการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2565 (Book Closing Date)
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 
 
ขอแสดงความนับถือ
 
Pitinun Pattaraklitidej(signature)
(นางสาวภิตินันท์  ภัทรกฤติเดช)
ผู้ชำระบัญชี
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทล อินเวสเม้นต์ (TRIF)
Share this Post: