บริการให้ความเชื่อมั่น

  • ตรวจสอบบัญชี
  • สอบทานบัญชี
  • วิธีการที่ตกลงร่วมกันที่เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน

บริการให้คำปรึกษา

  • การจัดทำบัญชี
  • การคำนวณภาษีและการบริหารภาษี
  • วางระบบบัญชีและการควบคุมภายใน

บริการตรวจสอบ

  • ตรวจสอบภายใน
  • ตรวจสอบระบบสารสนเทศ

บริการฝึกอบรม

  • จัดฝึกอบรมและสัมมนาด้านบัญชี และภาษีอากรทั้งในและนอกสถานที่

 

เกี่ยวกับเรา

เราคือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความภาคภูมิใจในการประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการตรวจสอบบัญชี เราจึงมารวมตัวกันเพื่อจัดตั้งบริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัดขึ้น โดยมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการประกอบวิชาชีพให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและข้อกำหนดของวิชาชีพ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการ และผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้อง

ทุกบริการของเรา ตระหนักถึงการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้รับบริการ ด้วยความตั้งใจและทุ่มเท เพราะเราเชื่อว่าการให้บริการทางวิชาชีพบัญชีไม่ควรเกิดเพียงเพราะภาคบังคับทางกฎหมาย แต่ควรเกิดจากความสมัครใจจากผู้รับบริการที่เห็นคุณค่าในการให้บริการทางวิชาชีพที่จะช่วยทำให้องค์กรของผู้รับบริการเติบโตอย่างยั่งยืน เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของผู้รับบริการและเราจะเติบโตไปพร้อม ๆ กัน

คุณค่า

เราตระหนักถึงการสร้างคุณค่าในการให้บริการทางวิชาชีพเป็นอย่างดี กระบวนการทำงานของเราเน้นที่ผู้รับบริการเป็นสำคัญ เราต้องการเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรผู้รับบริการในฐานะที่เป็นคู่คิดทางการค้าภายใต้ความเป็นอิสระของวิชาชีพ แนวคิดดังกล่าวทำให้เราให้ความสำคัญในการทำความเข้าใจผู้รับบริการก่อนเริ่มงานบริการ เพื่อทำให้เรามีความแม่นยำในการแก้ไขปัญหาด้วยประสิทธิภาพและอย่างมีประสิทธิผล ในขณะที่ยังคงธำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการประกอบวิชาชีพ

วิสัยทัศน์

บริษัทตรวจสอบบัญชีไทยชั้นนำ

พันธกิจ

พราวด์ อิน โปร ก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ

ปรัชญา

“พลังเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน”

ทีมผู้บริหาร


ข่าวสารล่าสุด

Proud in Pro Co., Ltd. joins Russell Bedford

Proud in Pro Co., Ltd. joins Russell Bedford

Russell Bedford expands APAC coverage with appointment of CPA firm in Thai capital   Global professional services network, Russell Bedford Inte...

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทล อินเวสเม้นต์ (TRIF)

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไท...

  วันที่ 20 ธันวาคม 2564   เรื่อง แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน (Book Closing Date) และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ...

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์ (TC

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แล...

  วันที่ 20 ธันวาคม 2564   เรื่อง แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน (Book Closing Date) และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ...

ติดต่อเรา

ส่งอีเมล์ถึงเรา

PROUD IN PRO CO., LTD.
33/62 Wall Street Tower, 13th Floor, Surawong Road, Suriyawong, Bang Rak, Bangkok, Thailand 10500 
Mobile:+66 92 278 9656
Email: sansanee@proudinpro.co.th
Mobile: +66 81 835 4099
Email: pitinun@proudinpro.co.th

สำนักงานใหญ่Bangkok, Thailand

Tel(+662) 235-6950

Line@proudinpro

Emailsansanee@proudinpro.co.th