<พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 695 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล>


<พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 695   ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล>
พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 695 รวมการหักเพิ่มเติมชั่วคราว 150% สำหรับเงินลงทุนในเครื่องจักรสำหรับใช้ในธุรกิจ (ไม่ใช่การเช่า / เช่าซื้อ) ระหว่างวันที่ 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งนอกเหนือจากการเลิกใช้งานตามปกติ
ไม่ได้ใช้;
ทรัพย์สินที่เสื่อมราคาตามกฎหมายภาษีทั่วไป
เครื่องจักรพร้อมใช้งานภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ตั้งอยู่ในประเทศไทย
ไม่มีการอ้างสิ่งจูงใจอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องจักร
เครื่องจักรไม่ได้ใช้ในธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
รวมรายจ่ายลงทุน แต่ไม่รวมรายจ่ายรายรับ
จัดเตรียมแผนการลงทุนและการชำระเงินส่งกรมสรรพากร (มีให้สมัครภายหลังหลังจากซื้อ)
ในกรณีที่การขายหรือจำหน่ายเครื่องจักรเสร็จสิ้นในช่วงเวลาการคิดค่าเสื่อมราคาพระราชกฤษฎีกานี้มีผลบังคับใช้จนถึงสิ้นปีบัญชีการขายหรือการจำหน่ายเสร็จสิ้น
(สำหรับวิธีการและเงื่อนไขโปรดดูประกาศอธิบดีข้อ 378)

⇒https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dc695.pdf

Share this Post: