<พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 697 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล>


<พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 697   ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล>
พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 697 ให้ บริษัท หักเงินเพิ่มเติม 100% ของ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศไทยซึ่งจัดขึ้นเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคล
พนักงานเช่นค่าใช้จ่ายสำหรับห้องสัมมนาห้องที่พักค่าพาหนะหรือ
บริการของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว การหักเงินเพิ่มเติมจะมีผลย้อนหลังกับค่าใช้จ่ายที่จ่ายไป
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2020 ถึง 31 ธันวาคม 2020
(สำหรับวิธีการและเงื่อนไขโปรดดูประกาศอธิบดีหมายเลข 380)

⇒https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dc697.pdf

Share this Post: