<พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 702 การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล>

<พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 702 การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล>
พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 702 ให้ บริษัท หักค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 25% สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก บริษัท สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ที่ผ่านการรับรองตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2019 ถึง 31 ธันวาคม 2564 เพื่อส่งเสริมการลดขยะพลาสติกที่ไม่ย่อยสลายทางชีวภาพ
(สำหรับวิธีการและเงื่อนไขโปรดดูประกาศอธิบดีหมายเลข 388)

⇒https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/dc702.pdf

Share this Post: