จัดงานปีใหม่ เสียภาษีอย่างไร?

จัดงานปีใหม่ เสียภาษีอย่างไร?

การเสียภาษีกรณี บริษัทจัดเลี้ยงปีใหม่ ให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง มีประเด็น ที่น่าสนใจทั้งการจัดเลี้ยง และการจับสลาก แจกของขวัญ

Feature ธัญญารัตน์ พวงพยอม นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ จากวารสารสรรพากร มุมสรรพากร ISSN 2465-5090 ปีที่ 7 ฉบับที่ 70 มีนาคม 2561

เทศกาลปีใหม่ที่ผ่านไปนั้น เป็นธรรมเนียม ปฏิบัติที่บริษัทห้างร้านหลายแห่ง และถือเป็น ส่วนใหญ่ที่ต่างก็มีการจัดงานสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้แก่พนักงานลูกจ้างมีทั้งการจัดเลี้ยงอาหาร และจับรางวัล แจกของขวัญ ซึ่งก็เป็นปกติทั่วไปที่ต้องมีคนโชคดีมากที่ได้รับรางวัลใหญ่และก็ต้องมีคนโชคดีน้อยที่ก็จะได้รับรางวัลน้อยกลับบ้านต่าง ๆ กันไป ในที่นี้มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญมากล่าวถึงกับในเรื่องของการแจกของขวัญให้แก่พนักงานลูกจ้างว่าสำหรับการจัดงานปีใหม่ให้แก่พนักงาน ในกรณีที่นายจ้างได้เขียนระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงานระบุไว้แล้วนั้นจะมีประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการบันทึกบัญชีให้สามารถนำส่งภาษีได้ถูกต้องและครบถ้วนต่อไป ดังนี้

กรณีงานเลี้ยง

1 ภาษีเงินได้นิติบุคคล ถือเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้เนื่องจากรายจ่ายดังกล่าวไม่ได้ให้บุคคล หนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง เป็นรายจ่ายส่วนรวม และได้มีการระบุไว้ในระเบียบสวัสดิการพนักงาน

2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีซื้องานเลี้ยงเป็นภาษีซื้อ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงแก่กิจการ แต่เป็นภาษีซื้อประเภท สวัสดิการโดยไม่เลือกปฏิบัติให้กับพนักงานคนใดคนหนึ่ง จึงย่อมนำมาหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้

3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ถือเป็นเงินได้ ที่ได้จากการให้ตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา

กรณีจับสลาก

1 ภาษีเงินได้นิติบุคคล ถือเป็นรายจ่ายในทาง ภาษีได้ เนื่องจากรายจ่ายดังกล่าวไม่ได้ให้บุคคลหนึ่ง บุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง เป็นรายจ่ายส่วนรวม และได้ มีการระบุไว้ในระเบียบสวัสดิการพนักงาน

2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม

• ภาษีซื้อ ที่เกิดจากค่าของขวัญพนักงาน ในวันปีใหม่ เป็นภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ การประกอบกิจการ จึงต้องห้ามไม่ให้นำมาหักในการ คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/5 แห่งประมวล รัษฎากร

อย่างไรก็ตาม หากของขวัญจับสลากในงานเลี้ยง ให้แก่พนักงานทุกคนในลักษณะสวัสดิการ โดยไม่เลือก ปฏิบัติให้กับพนักงานคนใดคนหนึ่ง ย่อมมีลักษณะ เช่นเดียวกับการเลี้ยงพนักงาน จึงถือว่าเป็นประเภท สวัสดิการของพนักงาน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับ การประกอบกิจการย่อมนำมาหักในการคำนวณภาษี มูลค่าเพิ่มได้

• ภาษีขาย การมอบของขวัญจากการจับสลาก ถือเป็นสวัสดิการของพนักงานดังกล่าวนั้น ต้องเสีย ภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากถือเป็นการขายสินค้า ตามมาตรา 77/1(8) แห่งประมวลรัษฎากร ความรับผิด ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสินค้า ตามมาตรา 78(1) แห่งประมวลรัษฎากร โดยไม่จำเป็น ต้องจัดทำใบกำกับภาษ

3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การที่พนักงาน ได้รับรางวัลจากการจับสลากหรือชิงรางวัลในงานเลี้ยง ปีใหม่ ไม่ว่าจะได้รับทุกคนหรือเฉพาะบางคน เมื่อพนักงานจับรางวัลได้ ถือเป็นประโยชน์เพิ่ม ของพนักงาน เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ต้องนำมา รวมเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย

4 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย หลังจากพนักงาน ได้รับรางวัลแล้ว บริษัทมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย พนักงาน ตามมาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร

Share this Post: