ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีเรื่อง PPE และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

สภาวิชาชีพบัญชีประกาศข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับหน่วยงานที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับที่ดินอาคารและอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ประกาศฉบับนี้ให้สอดคล้องกับงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

 

1. กิจการอาจเลือกใช้นโยบายการบัญชีสาหรับการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ด้วยวิธีตีราคาใหม่ นอกเหนือจากวิธีราคาทุนได้ หากที่ดินอาคารและอุปกรณ์นั้นสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ ทั้งนี้กิจการต้องใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันสาหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ทุกรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน

 

2.กิจการอาจเลือกใช้นโยบายการบัญชีสาหรับการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรม นอกเหนือจากวิธีราคาทุนได้ หากอสังหาริมทรัพย์นั้นสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ ทั้งนี้กิจการต้องใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนทั้งหมดของกิจการ

 

สำหรับตัวอย่างโปรดดู ->  https://www.tfac.or.th/upload/9414/5YnH8XYCeS.PDF

Share this Post: