เพิ่มเติมข้อความในรายงานการประชุมรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2566 ของ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทล อินเวสเม้นต์(TRIF)

TRIF - รายงานการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้ง1-2566_แก้ไขรายงานการประชุม

Continue reading

เพิ่มเติมข้อความในรายงานการประชุมรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2566 ของ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์(TCIF)

TCIF - รายงานการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้ง1-2566_แก้ไขรายงานการประชุม

Continue reading

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2566 ของ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทล อินเวสเม้นต์(TRIF)

TRIF - รายงานการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1-2566

Continue reading

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2566 ของ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์(TCIF

TCIF - รายงานการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้ง1-2566

Continue reading

แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน (Book Closing Date) และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1 2566 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทล อินเวสเม้นต์ (TRIF)

TRIF - หนังสือแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1 2566

Continue reading

แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน (Book Closing Date) และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1 2566 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์ (TCIF)

TCIF - หนังสือแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1 2566

Continue reading

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 2/2565 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์(TCIF)

TCIF - รายงานการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 2 2565

Continue reading

แจ้งเลื่อนกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน (Book Closing Date) และวันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยรีเทล อินเวสเม้นต์ (TRIF)

หนังสือ เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดวันประชุม TRIF

Continue reading

แจ้งเลื่อนกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน (Book Closing Date) และวันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์ (TCIF)

หนังสือ เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดวันประชุม TCIF

Continue reading